Zasady recenzowania

Procedura recenzji

Recenzja dzieła złożonego do druku ma wspomóc wydawnictwo w podejmowaniu decyzji o charakterze redakcyjnym, a także, poprzez komunikację redakcji z autorem, pomóc autorowi w optymalizacji jakości artykułu.

 1. Propozycje teksów do publikacji mogą być przesyłane na adres mailowy Wydawnictwa redakcja@crb.com.pl
 2. Teksty są wstępnie oceniane pod względem zgodności z profilem naukowym wydawnictwa.
 3. Propozycje są poddane weryfikacji dotyczącej oryginalności autorstwa i naruszeń o charakterze plagiatu z wykorzystaniem programu Antyplagiat.
 4. Do oceny zaakceptowanej wstępnie publikacji wydawnictwo powołuje recenzentów, będących specjalistami z zakresu problematyki poruszanej w monografiach. Stosowany jest double-blind review process, co oznacza, że recenzent nie zna tożsamości autora tekstu, oraz autor nie zna tożsamości recenzentów.
 5. Recenzja dostarczona przez recenzenta ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia dzieła do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Recenzja powinna zawierać propozycje ewentualnych zmian i wskazanie miejsc wymagających głębszego opracowania, uzupełnienia, a także błędów merytorycznych.
 7. Proponowane zmiany, zaproponowane przez recenzentów w monografii są przekazywane przez redaktora wydawnictwa autorowi/autorom.
 8. Recenzent może być poproszony o kolejną recenzję po wprowadzeniu zmian.

Zasady obowiązujące recenzenta

 • Recenzent jest zobowiązany do terminowego wykonania zleconej recenzji. W przypadku trudności z dotrzymaniem wyznaczonego terminu recenzent jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić wydawcę.
 • Recenzja powinna być obiektywna i poparta odpowiednią argumentacją. Powinna być pozbawiona personalnej krytyki autora tekstu.
 • Recenzent powinien w miarę możliwości wskazać fragmenty tekstu, które nie zostały ujęte w przypisach i cytowaniach oraz zgłosić wydawcy istotne podobień­stwa tekstu do innych publikacji.
 • Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufności. Nie może ujawnić treści recenzowanej pracy osobom nie uczestniczącym w procesie wydawniczym.
 • W przypadku podania warunku o dopuszczeniu publikacji po naniesieniu wska­zanych przez recenzenta zmian, recenzent ma prawo do wglądu w zmienioną wersję publikacji przed podjęciem decyzji o dopuszczeniu do wydania.
 • W przypadku materiałów, co do których podjęta zostanie decyzja o ich nie publiko­waniu, nie mogą one być wykorzystane przez recenzentów do własnych celów bez uprzedniej zgody autora wyrażonej na piśmie.