Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo stosuje zasady mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym  kierując się wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) (https://publicationethics.org). Publikacje przyjęte do druku zostaną zweryfikowane pod kątem stosowania zasad etyki wydawniczej.

Zasady etyczne obowiązujące wydawnictwo

 • Podejmując decyzję o przyjęciu pozycji wydawniczej do druku brane są pod uwagę wyłącznie: profil naukowy wydawnictwa, tematyka, oryginalność i przydatność.
 • W wyborze tekstów do publikacji uwzględniane są opinie recenzentów dotyczące wartości merytorycznej oraz oryginalności i przejrzystości ujęcia problemu naukowego.
 • Teksty dzieła do publikacji są oceniane wyłącznie pod względem merytorycznym niezależnie od rasy, płci, wyznania, pochodzenia, obywatelstwa czy przekonań politycznych autorów.
 • Wydawnictwo zapewnia poszanowanie autorskich praw osobistych.
 • Wydawnictwo nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji o zgłoszo­nych do publikacji pozycjach.
 • Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki zapobiegania plagiatom i fałszowaniu danych oraz zjawiskom ghostwriting (pominięciu w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisaniu autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła).
 • Wydawca ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu w przypadku:
  • pojawienia się dowodów o braku wiarygodności wyników badań lub fałszowaniu danych oraz w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędów w obliczeniach, błędów metodologicznych);
  • wykrycia znamion plagiatu bądź naruszenia zasady etyki wydawniczej.

Zasady etyczne obowiązujące autorów

 • Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie oryginalne teksty własne. W przypadku wykorzystania w tekście informacji i danych innych autorów powinno być wskazane ich źródło.
 • W przypadku zgłoszenia dzieła wieloautorskiego, autor zgłaszający ma obowiązek podać wkład poszczególnych autorów w jego powstanie.
 • Autor jest zobowiązany do podania w bibliografii wykazu publikacji wykorzystanych przy tworzeniu tekstu.
 • Autor poproszony o przedstawienie wykorzystanych w dziele nieprzetworzonych wyników badań jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do tych danych, także po jego opublikowaniu.
 • W przypadku wykrycia znaczących błędów lub nieścisłości w już opublikowanym teksie autor jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym wydawcę w celu skorygowania zaistniałych błędów przy kolejnym wydaniu lub dodruku.