Poradnik eksploatacji obiektów budowlanych

Poradnik Eksploatacji Obiektów BudowlanychPoradnik eksploatacji obiektów budowlanych
Rok wydania: 2020
Autor: Adam Baryłka
ISBN 978-83-951776-2-0
Typ oprawy: twarda
Liczba stron: 623
Cena detaliczna: 120 zł

Poradnik jest poświęcony złożonym zagadnieniom techniczno-prawnym – związanym z eksploatacją obiektów budowlanych. Jest to obszar budownictwa, który obejmuje obiekty budowlane dominujące ilościowo w środowisku naszego życia. Są one tworzone dla realizacji różnorodnych potrzeb ich użytkowników, a sposób ich eksploatacji wpływa, w wieloletnim okresie ich istnienia, w zasadniczym zakresie na stan techniczny obiektów, który determinuje nie tylko warunki życia ale również bezpieczeństwo użytkowników, a wielu przypadkach wpływa również istotnie na otoczenie obiektów budowlanych.

W książce:

 • Omówiono kompleksowo zagadnienia, których znajomość jest niezbędna dla właściwej w procesie wieloletniej eksploatacji obiektów budowlanych.
 • Zilustrowano uproszczony model systemu eksploatacji, w którym wyróżniono składowe jego elementy, takie jak obiekt budowlany jego otoczenie oraz podsystemy użytkowania, utrzymywania i zarządzania.
 • Scharakteryzowano kolejno podstawy prawne funkcjonowania systemu eksploatacji obiektów budowlanych, wyróżniając istotne przepisy prawa budowlanego oraz przepisy z obszaru budownictwa, które powinien znać właściciel (zarządca). Omówiono pojęcie obiektu budowlanego, klasyfikację obiektów, zagadnienie właściwości obiektu, stanu obiektu i procesu zmiany stanu pod wpływem oddziaływań występujących w przewidywanym okresie jego użytkowania.
 • Omówiono wymagania techniczne, stawiane w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, w zakresie projektowania, budowy, użytkowania i utrzymywania obiektu, zwracając szczególną uwagę na wymaganiach podstawowych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane – odnoszących się do zagadnienia bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa użytkowania.
 • Omówiono podstawowe informacje odnoszące się do pojęcia bezpieczeństwa obiektu budowlanego, konieczności i form monitorowania stanu bezpieczeństwa w szerokim ujęciu, w tym również czynności kontrolne dokonywane przez organy państwowe w procesie eksploatacji obiektu budowlanego. Na tym tle omówiono ustawowe obowiązki właściciela (zarządcy) obiektu budowlanego w procesie eksploatacji obiektu budowlanego eksponując najważniejsze problemy związane z tym procesem. Do problemów tych zaliczono, miedzy innymi problemy: zawilgocenia, utrzymania obiektu w okresie zimowym, usuwania azbestu, termomodernizacji, korozji, samowoli budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych oraz utrzymania zieleni – sygnalizując ich istotę oraz stosowane metody rozwiązywania.
 • Podkreślono bardzo ważną rolę okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych – stanowiących wstępny etap diagnostyki obiektów budowlanych, omówiono formy i zakres badań diagnostycznych oraz odniesiono się do wymagań w zakresie sporządzania opracowań technicznych jako efektów tych badań, wyjaśniając problem kompetencji do ich wykonywania.
 • Zasygnalizowano również podstawowe elementy procedury oceny stanu konstrukcji istniejących obiektów budowlanych.
 • Przedstawiono definicje i klasyfikacje robot budowlanych, przyjęte w przepisach prawa – z uwagi na fakt podejmowania przez właścicieli i zarządców różnych robot budowlanych w procesie eksploatacji obiektów budowlanych, eksponując w szczególności ustawę – Prawo budowlane. Wyjaśniono również zasady analizy robot budowlanych z uwagi na uwarunkowania prawne ich realizacji oraz zagadnienie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 • Omówiono obowiązki i uprawnienia osób uczestniczących w inwestycyjnym i eksploatacyjnym procesie budowlanym, eksponując wiele praktycznych aspektów tych działalności. Przedstawiono i omówiono liczne obowiązki właściciela (zarządcy) wynikające z różnych przepisów prawa.
 • Zawarto również niezbędne informacje w zakresie działań organów administracji publicznej, właściwych w sprawach robot i obiektów budowlanych – w szczególności informacje o działalności kontrolnej organów nadzoru budowlanego w eksploatacyjnym procesie budowlanym.
 • Zasygnalizowano zagadnienie naruszeń przepisów ustawy – Prawo budowlane w procesie eksploatacji obiektów budowlanych i ich skutki prawne, w tym problem odpowiedzialności prawnej z tytułu niewłaściwej eksploatacji obiektu budowlanego, a także wybrane orzecznictwo w zakresie procesu eksploatacyjnego obiektów budowlanych.

Z uwagi na konieczność zlecania przez właściciela (zarządcę) obiektu wielu czynności (między innymi związanych z potrzebą dokonywania diagnostyki budowlanej) osobom uprawnionym do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – w pracy starano się wyjaśnić najważniejsze problemy dotyczące właściwego odczytania licznych przepisów prawa i ich stosowania, w tym celu aby właściciel miał możliwie pełne rozeznanie w zakresie licznych złożonych zagadnień techniczno-prawnych i mógł czuć się partnerem do dyskusji w zakresie eksploatacji swojej nieruchomości.

W książce, do wyjaśnienia wielu przepisów prawa, budzących wątpliwości wykorzystano orzecznictwo sądów administracyjnych (WSA, NSA), Sądu Najwyższego oraz wyjaśnienia problemów techniczno-prawnych i sposobów ich rozwiązywania publikowane w: literaturze specjalistycznej (por. wykaz literatury) a także na łamach czasopism specjalistycznych, takich jak: Administrator, Budownictwo i Prawo, Materiały Budowlane, czy Inżynier Budownictwa oraz zamieszczone na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

W opracowaniu niniejszej książki wykorzystano, w szczególności, informacje zawarte w pracy A. Baryłki i J. Baryłki (2016), które zostały uzupełnione i uaktualnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zagadnienia omówione w niniejszej książce zgrupowano w 12 rozdziałach, przedstawiając liczne schematy i algorytmy postępowania w celu ułatwienia zrozumienia założonych problemów techniczno-prawnych występujących w procesie eksploatacji obiektów budowlanych.

Zamiarem autora książki było zebranie w jednej pozycji najważniejszych zagadnień, które będą przydatne dla Czytelników zajmujących się w praktyce zagadnieniami eksploatacji obiektów budowlanych. Na potrzebę opracowania, które zawierałoby najważniejsze informacje techniczno-prawne – zwracali wielokrotnie uwagę właściciele i zarządcy nieruchomości, z którymi kontaktowałem się w ramach współpracy przy realizacji opracowań technicznych eksploatowanych obiektów budowlanych o różnym przeznaczeniu.

Autor książki zdaje sobie sprawę, że pomimo starań w zakresie zachowania poprawności układu treści i jej zawartości, w pracy o znacznej objętości oraz dużej złożoności problemowej, mogą znaleźć się niezamierzone nieścisłości, powtórzenia lub błędy. Będę wdzięczny na przekazywanie ew. uwag i sugestii (na adres Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego – biuro@crb.com.pl), które przyczynią się do doskonalenia treści tej książki
w kolejnych jej wydaniach.

Praca zawiera informacje aktualne, z uwagi na stan prawny obowiązujący w dniu 31.10.2020 r., w tym uwzględniające zmiany wprowadzone w 2020 r. w ustawie – Prawo budowlane dotyczące zakresu procesu inwestycyjnego, mające w założeniu uprościć procedury budowlane, a w szczególności usunąć nadmierne obowiązki po stronie inwestora oraz doprecyzować regulacje budzące wątpliwości interpretacyjne. Zmiany objęły ponad 50 przepisów ww. ustawy oraz szereg innych ustaw. Najważniejsze zmiany, uwzględnione w niniejszej pracy, dotyczą nw. zagadnień:

 • podziału projektu budowlanego na trzy zasadnicze części,
 • liczby dokumentów na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę,
 • zmian w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
 • ustalenia, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia,
 • wzmocnienia bezpieczeństwa pożarowego w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części,
 • granicznego 5-letniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę,
 • wprowadzenia łatwiejszej legalizacji „starych” samowoli budowlanych,
 • nowego sposobu wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu, a także
 • nowych zasady udzielania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

Książka skierowana, w szczególności, do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, może e być ona również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych oraz wszystkich osób interesujących się praktycznymi zagadnieniami budownictwa.