Kosmos 2.0 w perspektywie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

Kosmos 2.0Kosmos 2.0 w perspektywie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
Rok wydania: 2021
Pod redakcją: Pawła Bernata
ISBN 978-83-951776-5-1
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 272
Cena detaliczna: 50 zł

Antologia jest zbiorem artykułów dotyczących niezwykle szybko rozwijających się w ostatniej dekadzie zjawisk komercjalizacji i militaryzacji przestrzeni kosmicznej oraz ich znaczenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Pozycja składa się z sześciu obszernych rozdziałów, które w systematyczny i wyczerpujący sposób przedstawiają najważniejsze aspekty tzw. Kosmosu 2.0, czyli postępującej prywatyzacji eksploracji przestrzeni kosmicznej oraz nowego, niebipolarnego globalnego wyścigu zbrojeń, który w zakresie rozwijanych technologii ofensywnych i defensywnych w coraz większym stopniu traktuje ziemską orbitę jako potencjalny teatr działań wojennych.

Zmiany technologiczne i geopolityczne, które nastąpiły w ostatnich latach doprowadziły do znacznego osłabienia traktatów międzynarodowych prawnie regulujących wykorzystanie przestrzeni kosmicznej przez państwa narodowe i podległe im podmioty prywatne. Dominika Łukasik, w rozdziale zatytułowanym „Międzynarodowe prawo kosmiczne w kontekście postępujących procesów militaryzacji i komercjalizacji przestrzeni kosmicznej” argumentuje, że ze względu na obecną sytuację geopolityczną, tracący na aktualności i znaczeniu dotychczasowy porządek międzynarodowoprawny trudno będzie zastąpić nowym. W kolejnym rozdziale autorzy, Aleksandra Nowak i Paweł Bernat, analizują militarny potencjał kosmicznych systemów ofensywnych i defensywnych najważniejszych aktorów oraz dokonali systematycznego przeglądu tychże systemów. Jakub Zubek, w rozdziale dotyczącym komercjalizacji przestrzeni opisuje kluczowe dla sektora firmy prywatne, ich osiągnięcia i plany oraz dokonuje analizy szans i zagrożeń związanych z procesem prywatyzacji eksploracji kosmosu. Kolejny rozdział, napisany przez Aleksandrę Langwińską i zatytułowany „Znaczenie systemów satelitarnych dla bezpieczeństwa narodowego” przedstawia możliwości wykorzystania satelitów w szeroko pojętych systemach bezpieczeństwa, tj. nie tylko militarnego, ale również cywilnego poprzez np. szereg programów obserwacyjnych, m.in. europejski Copernicus. Dwa ostatnie rozdziały zostały poświęcone znaczeniu rozwoju sektora kosmicznego dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. Paulina grzyb analizuje rolę Polskiej Agencji Kosmicznej w zwiększaniu obronności i bezpieczeństwa kraju, natomiast Patrycja Ochal bada w jaki sposób strategia rozwoju polskiego sektora kosmicznego wpływa na bezpieczeństwo narodowe.

Monografia uzupełnia dużą lukę na polskim rynku wydawniczym, bowiem ukazuje się bardzo niewiele tekstów naukowych w języku polskim dotyczących aktualnych inicjatyw i zjawisk w obszarze eksploracji kosmosu, szczególnie z perspektywy bezpieczeństwa i obronności.