Eksploatacja obiektów budowlanych

Eksploatacja obiektów budowlanych
Poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości
Rok wydania: 2016
Autorzy: Jerzy Baryłka, Adam Baryłka
ISBN 978-83-942194-5-1
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 654
Cena detaliczna: 100 zł

W książce omówiono kompleksowo zagadnienia techniczno-prawne, których znajomość jest niezbędna w procesie eksploatacji obiektów budowlanych. Zagadnienia te ujęto w 12 rozdziałach zawierających 97 rysunków i schematów obrazujących złożone procedury postępowania, 12 fotografii oraz wykaz 114 pozycji wykorzystanej literatury technicznej. Książka jest kierowana w szczególności do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, może być również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych, a także wszystkich osób interesujących się praktycznymi zagadnieniami budownictwa.

W pracy:

 1. Omówiono podstawowe pojęcia dotyczące procesu eksploatacyjnego obiektów budowlanych eksponując podstawowe zasady ich użytkowania, utrzymywania i zarządzania.
 2. Scharakteryzowano podstawy prawne funkcjonowania systemu eksploatacji obiektów budowlanych, wyróżniając istotne przepisy prawa budowlanego oraz przepisy z obszaru budownictwa, które powinien znać właściciel (zarządca) obiektu budowlanego.
 3. Omówiono obiekty budowlane jako podmioty procesu eksploatacyjnego, wyjaśniając: pojęcie obiektu budowlanego, klasyfikację obiektów, zagadnienie właściwości obiektu, stanu obiektu i procesu zmiany jego stanu pod wpływem oddziaływań występujących w przewidywanym okresie jego użytkowania oraz wymagania techniczne stawiane w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, w zakresie projektowania, budowy, użytkowania i utrzymywania obiektu.
 4. Omówiono obowiązki właściciela (zarządcy) obiektu budowlanego w procesie jego eksploatacji wynikające z różnych przepisów prawa.
 5. Omówiono najważniejsze problemy występujące w procesie eksploatacji obiektów budowlanych, takie jak zawilgocenie, utrzymanie w sezonie zimowym, utrzymanie zieleni, samowole budowlane, użytkowanie obiektów zabytkowych, termomodernizacja obiektów,  usuwanie azbestu, korozja oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów – sygnalizując istotę problemów oraz stosowane metody rozwiązywania.
 6. Omówiono problemy bezpieczeństwa obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji eksponując podstawowe informacje odnoszące się do pojęcia bezpieczeństwa obiektu budowlanego, konieczności i form monitorowania stanu bezpieczeństwa w szerokim ujęciu, w tym również czynności kontrolne dokonywane przez organy państwowe w procesie eksploatacji obiektu budowlanego.
 7. Omówiono zagadnienia diagnostyki technicznej obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji, przedstawiając uwarunkowania tych działań, formy i zakres badań diagnostycznych oraz wymagania w zakresie sporządzania opracowań technicznych jako efektów tych badań. Zasygnalizowano również podstawowe elementy procedury oceny stanu konstrukcji istniejących obiektów budowlanych oraz ich naprawy.
 8. Omówiono, w szerokim ujęciu, zagadnienie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, eksponując praktyczne aspekty ich dokonywania i dokumentowania.
 9. Omówiono zagadnienie robót budowlanych podejmowanych w procesie eksploatacji obiektów budowlanych, w tym definicje i klasyfikacje robot budowlanych, przyjęte w przepisach prawa, eksponując w szczególności ustawę – Prawo budowlane. Wyjaśniono również zasady analizy robot budowlanych z uwagi na uwarunkowania prawne ich realizacji.
 10. Omówiono  zadania organów administracji państwowej właściwych w sprawach robót i obiektów budowlanych oraz ich rolę  w procesie eksploatacji tych obiektów.
 11. Omówiono zagadnienie odpowiedzialności prawnej właścicieli i zarządców w procesie eksploatacji obiektów budowlanych związanej z niedotrzymaniem obowiązków związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych.
 12. Przedstawiono zagadnienie orzecznictwa w procesie eksploatacji obiektów budowlanych.

Praca zawiera informacje aktualne z uwagi na stan prawny obowiązujący na dzień 20.04.2016 r.